شهیدهادیدریافت|سخنانی کوتاه اما تاثیر گذار استاد رنجبر درباره خودسازی.